SDF “Pogadalnia”

SDF “Pogadalnia”

Myśl o powołaniu do istnienia stowarzyszenia
wykiełkowała w trakcie działalności Pogadalni Filozoficznej
i dojrzewała, podczas kolejnych spotkań, aż do jesieni 2015 roku,
kiedy to końcem października zaowocowała zjazdem założycielskim
oraz wspólną decyzją o stworzeniu formalnej organizacji.

Stowarzyszenie Doradztwa Filozoficznego „Pogadalnia”
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 23.11.2015 roku o godz. 13:32:09,
otrzymując numer KRS: 0000586445.
Tym samym otrzymało umocowanie prawne
i mogło oficjalnie rozpocząć działalność statutową.

W Statucie  określone zostały m.in. motywy powołania Stowarzyszenia “Pogadalnia”, założone cele oraz sposoby realizacji tychże; poniżej wyimki ze Statutu:

§ 9

Stowarzyszenie jest owocem filozoficznego namysłu nad kondycją współczesnego świata. Ideą Stowarzyszenia jest niesienie pomocy poprzez wydobywanie z człowieka ukrytego potencjału. Inspiracją dla nas są metody stosowane przez Sokratesa, starożytne szkoły filozoficzne, a także współczesny coaching, doradztwo filozoficzne, logoterapie, psychoterapie egzystencjalne oraz wszystkie te koncepcje filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne, które cechuje holistyczne ujęcie człowieka.
Dostrzegliśmy w dzisiejszych czasach problem dotykający coraz większą liczbę osób, polegający na braku poczucia sensu życia, braku motywacji, nierozwiniętych zdolnościach komunikacji i samoświadomości.
Zmianę tego stanu rzeczy traktujemy jako swoją misję i główny cel działania Stowarzyszenia.

§ 10

1.    Celem stowarzyszenia jest:
a)    Poprawa jakości życia intelektualnego, emocjonalnego i duchowego ludzi.
b)    Promowanie filozofii, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji.
c)    Działania na rzecz integracji społecznej i włączenia społecznego.
d)    Rozwijanie zdolności komunikacji i samopoznania.
e)    Rozwój kompetencji społecznych. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
f)    Poprawa funkcjonowania ludzi w społeczeństwie, rozwój potencjału twórczego i pobudzenie kreatywności.
g)    Wydobywanie ukrytego w człowieku potencjału.
h)    Budowanie trwałego poczucia szczęścia i sensu życia.
i)    Odkrywanie siebie i własnej tożsamości.
j)    Uprawianie filozofii praktycznej.
k)    Działalność na rzecz równych praw wszystkich ludzi. Upowszechnianie
i ochrona wartości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania, wspomagające rozwój demokracji.
l)    Działalność charytatywna i szeroko rozumiana pomoc społeczna.
m)    Podtrzymywanie, upowszechnianie i promowanie wartości europejskich
i narodowych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej.
n)    Rozwój nauki oraz podnoszenie kwalifikacji.
o)    Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.
p)    Wspieranie ekologii.
q)    Przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznych.
r)    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, nauki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techniczno – naukowych w praktyce gospodarczej.
s)    Badania naukowe.
t)    Doradztwo filozoficzne, egzystencjalne i coachingowe, szczególnie dla osób
w trudnych sytuacjach życiowych, osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczno – kulturowe i zawodowe, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, bezrobotnych i emerytów.

*

2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj.:
a)    Organizowanie i prowadzenie placówek doradztwa filozoficznego oraz Pogadalni Filozoficznej.
b)    Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla jednostek administracyjnych, firm, grup ludzi oraz organizowanie spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji.
c)    Przygotowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych.
d)    Prowadzenie działalności naukowo – badawczej, promocyjnej oraz wydawniczej: książki, czasopisma, broszury, publikacje w Internecie.
e)    Współpraca z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
f)    Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
g)    Organizowanie tematycznych spotkań integracyjnych dla firm, urzędów i osób prywatnych.
h)    Spotkania indywidualne i grupowe oferujące możliwość rozmowy
o problemach nurtujących daną osobę, bądź osoby.
i)    Fundowanie stypendiów.
j)    Organizowanie imprez kulturalnych.
k)    Inne działania prowadzące do realizacji celów stowarzyszenia.

Dla członków i osób zainteresowanych zamieszczamy poniżej również pełną treść Statutu Stowarzyszenia oraz dokumenty potwierdzające rejestrację w KRS, nadanie numeru NIP i REGON.


Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
Prezes: dr Piotr Leśniak
Wiceprezes: Marcin D. Podolan
Sekretarz: dr Grzegorz Francuz
Skarbnik: Katarzyna Jaruzel
Członek: Bożena Brzezińska

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Genowefa Prorok
Członek: dr Marcin Pietrzak
Członek: Janusz Pałac


Dokumenty Stowarzyszenia

Statut SDF POGADALNIA      KRS Pogadalnia      KRS NIP REGON Pogadalnia